Izaslanje radnika (detašmani) – potez kojim pomjerate granice poslovanja.

Izaslanje radnika (detašmani) – potez kojim pomjerate granice poslovanja.

Saznajte koje povoljnosti dobijate izaslanjem radnika (detašmanima), kako profitirati od njih i kako ih ostvariti?

Izaslanje radnika u inozemstvo donosi mnogobrojne poslovne prednosti firmama (tvrtkama, preduzećima). Omogućuje prije svega lakši pristup stranim tržištima a konkurentnost je u skoro svim slučajevima zagarantovana obzirom da većinu obaveza plaćate po povoljnijim uslovima i to u matičnoj zemlji. Radi se o veoma unosnom načinu poslovanja ali je zbog kompleksnosti samog procesa preporučljivo informirati se i tražiti savjet stručnjaka u pogledu aplikacije, organizovanja i implementiranja projekta izaslanja radnika (detašmana).

U cilju pregleda najvažnijih stavki pri izaslanju radnika, Team23 vam stavlja ovaj članak sa brižno probranim informacijama na raspolaganje. Za sva dodatna pitanja i podršku pri realizaciji detašmana nam se uvijek možete obratiti i dogovoriti savjetovanje sa našim stručnjacima.

Šta se podrazumijeva pod izaslanjem radnika ili detašmanom?

Detašman je međunarodni sporazum dvije zemlje ili grupe zemalja prema kojem firme (tvrtke) dobijaju mogućnost slanja radnika na izvođenje radova u druge zemlje.

Radnici u tom slučaju na određeno vrijeme obavljaju poslove za vašu firmu u drugoj državi. Za vrijeme boravka i rada u inostranstvu su i dalje socijalno i zdravstveno osigurani u državi u kojoj imate registrovanu firmu. Također se i ostali bitni doprinosi u slučaju detašmana plaćaju u zemlji u kojoj vam je registrovana firma.

U cilju zaštite preduzeća i prava radnika, detašmani se uređuju specifičnim zakonima kao i međudržavnim sporazumom sa zemljom u koju se šalju radnici. Radnici pod detašmanom moraju imati ista prava kao da rade u matičnoj zemlji, osim ako u zemlji u koju su poslani na rad nisu predviđena veća prava. U tom slučaju se vodi prema pravima zemlje u koju se šalju radnici.

Također su i maksimalan broj radnika koji se detaširaju (šalju na rad u drugu zemlju), kao i vrijeme rada pod detašmanom utvrđeni međudržavnim sporazumom i razlikuju se od zemlje do zemlje.
Srbija, Bosna i Hercegovina i Crna Gora imaju sporazume o detašmanu samo sa Njemačkom. Hrvatska i Slovenija zbog članstva u EU imaju sporazume sa više zemalja Evropske Unije, ali istovremeno ugovaraju međudržavne dogovore sa drugim zemljama izvan EU. Osim toga Hrvatska i Slovenija podliježu jednostavnijim pravnim propisima nego druge zemlje Zapadnog Balkana u slučaju izaslanja radnika, koji su u skladu sa normama Evropske unije.

Maksimalno trajanje detašmana je uglavnom 2 godine a pod određenim okolnostima može biti i duže. Produženje detašmana nakon isteka prvog ugovora je također česta praksa.

Šta dobijate izaslanjem radnika (detašmanima)?

Firme koje koriste detašmane uživaju mnoštvo poslovnih prednosti i povlastica, te profitiraju kako na domaćem tako i na inostranom tržištu. U nastavku pročitajte neke od njih:

Olakšan ulazak na globalno tržište: Izaslanje radnika omogućuje firmama (tvrtkama) jednostavniji pristup globalnom tržištu, te svim poslovnim prednostima koje iz toga proizilaze. Na novim tržištima stičete veoma vrijedne poslovne reference koje će vam u budućnosti uveliko korisiti kako na domaćem tako i na inostranom tržištu.

Ekonomično poslovanje i tržišna konkurentnost: radite pod atraktivnim uslovima poslovanja koje nude razvijene zemlje, a sa znatno manjim finansijskim opterećenjem od konkurencije, zato što skoro sve obaveze plaćate u matičnoj zemlji.

Otvara se mogućnost za upošljavanje novih radnika ali i efikasniji angažman postojećih: Izaslanje radnika vam pruža veću fleksibilnost u prilagođavanju radne snage obimu vlastitog poslovanja. Ukoliko radite pretežno sa vremenski ograničenim projektima, onda će vam detašmani omogućiti eficijentniji angažman uposlenika i time smanjiti rizik od neiskorištenog ljudskog kapaciteta.
Povećava se stručnosti osoblja i samim time vrijednost firme: Radnici izaslanici imaju priliku za napredak u struci kroz radionice u zemljama u koje su izaslani, te kroz iskustva koja steknu pri radu u inostranstvu. Samim time profitira i vaša kompanija jer dobijate kompetentije uposlenike koji vas kvalitetno predstavljaju. Time doprinosite porastu vrijednosti kompanije koja će posjedovati viši tehnološki nivo, biti konkurentnija na tržištu i imati veću vrijednost.

Umrežavanje: Slanjem radnika u inozemstvo možete brže i učinkovitije proširivati svoje poslovanje i umrežavati se sa partnerima i novim klijentima na inostranim tržištima. Izaslani radnici također nerijetko pomažu u izgradnji lokalnih partnerskih odnosa i razumijevanju specifičnosti ciljanog tržišta.

Koje uslove trebate ispuniti i šta činiti?

Trebate pravovremeno aplicirati, jer se kontigent radnika za detašmane utvrđuje na godišnjem nivou i razlikuje se od zemlje do zemlje. Trenutno je kvota za Njemačku oko 5000 radnika iz Srbije i 2000 radnika iz Bosne i Hercegovine. Hrvatske i slovenačke firme su u prednosti u odnosu na ostale zemlje Zapadnog Balkana te na rad u inozemstvo mogu poslati i do 50 hiljada radnika godišnje.

Možete slati samo radnike koji su u stalnom radnom odnosu u vašoj firmi.

Provjerite da li su detašmani odobreni za branšu u kojoj radite. Detašmani nisu dozvoljeni za sve branše. Zato je bitno prethodno provjeriti da li je vaša kompanija registrovana u branši za koju je dozvoljen detašman u zemlji u koju se izašilju radnici. Najčešće se dozvole izdaju za sljedeće branše: građevina, proizvodnja i prerada metala, poljoprivreda, šumarstvo i rudarstvo.

Pribavite potrebne potvrde / licence, koje potkrepljuju stručnost za izvođenje radova za koje uzimate detašman.
Napravite ugovor sa partnerskom firmom iz zemlje u koju se šalju radnici, preveden na jezik zemlje u koju se šalju radnici i ovjeren kod sudskog tumača.

Registrujte firmu u matičnoj zemlji za inostrano poslovanje. Ovo je bitno ukoliko se poslovi ne obavljaju preko partnerske firme u inostranstvu.

Pribavite dokaz ispunjavanja tekućih obaveza prema uposlenicima.

Pribavite dokaz o likvidnosti firme odnosno o finansijskim sredstvima koja omogućavaju izvođenje radova u inostranstvu.
NAPOMENA: Uslovi za dobijanje detašmana mogu varirati u zavisnosti od specifičnosti vašeg projekta. Zahtjev možete pripremiti i aplicirati sami ili u saradnji sa firmama koje su specijalizovane za podršku pri izaslanju radnika odnosno za detašmane. Naš tim vam pruža kompletnu podršku od savjetovanja i provjere uslova za detašmane koje ispunjavate, preko pripreme aplikacija za registraciju pa sve do sveobuhvatne podrške tokom vašeg rada u inostranstvu.

Šta vaši radnici trebaju pripremiti za dobijanje detašmana?

Putovnica (pasoš) koji važi minimalno tri mjeseca nakon isteka vize u zemlji za koju se rade detašmani.

Zahtjev za vizu, što u slučaju izaslanja radnika iz Hrvatske ili Slovenije u zemlje EU nije potrebno.

2 Fotografije u dimenzijama slika za putovnicu koje nisu starije od šest mjeseci.

Uplata taksi za boravak u zemlji u koju idete raditi preko detašmana.

Dokaz o penzijskom, zdravstvenom i invalidskom osiguranju uključujući podatke o svim prijašnjim poslodavcima.

Dozvola za rad po detašmanu kao i dokaz o stručnoj spremi za obavljanje poslova po detašmanu.
Potvrda poslodavca o radnom odnosu i vrsti poslova za koje je radnik zadužen.

Grupni zahtjev: ukoliko se predaje za grupe radnika, potrebno je dogovoriti termin sa nadležnom institucijom, najčešće ambasadom zemlje u koju se šalju radnici.
NAPOMENA: Radnici koji po detašmanu rade u drugoj zemlji ne posjeduju radnu dozvolu za obavljanje drugih poslova osim onih detašmanom utvrđenih. Dakle dozvola je u potpunosti vezana za matičnu firmu i važi koliko i detašmanom utvrđeni ugovor.

Kako vam možemo pomoći u procesu prijave detašmana i poslovanju

Radimo čitav proces od registracije firme i radnika preko podrške pri aplikaciji za izaslanje radnika, određivanja plate, prijava svih obaveza (jedan dio se plaća u inostranstvu a jedan u matičnoj zemlji), ishodovanje svih dozvola (od biroa za zapošljavanje u zemlji u koju šaljete radnike) pa sve do završetka izaslanja i eventualnog produženja detašmana. Osim toga pružamo knjigovodstvene usluge, poresko savjetovanje i zastupamo naše klijente pri sudskim procesima. Ukratko pružamo vam kompletnu podršku iz jedne ruke. Za lakšu i bržu prijavu radnika vam naš tim sa dugogodišnjim iskustvom u ovoj oblasti stoji na raspolaganju. Jednostavno nas kontaktirajte i dogovorite savjetovanje pri kojem ćemo utvrditi detalje saradnje.

Ko smo? Naše iskustvo i kompetencije

Team23 je bečki ured sa preko 30 uposlenika i 10 godina radnog iskustva na njemačkom govornom području. 94% od dosadašnjih preko 3000 klijenata je došlo preko preporuke. Trenutno obračunavamo 500-1000 izaslanih radnika na mjesečnom nivou.

I što je veoma bitno - savjetujemo vas i pratimo na vašem maternjem jeziku.

Kontaktirajte nas i dogovorite savjetovanje!

Ovaj kontaktni formular služi isključivo u svrhu uspostavljanja kontakta i ne obvezuje Vas prema nama. Nakon uspostavljanja kontakta, prema Vašoj želji i potrebama, možemo dogovoriti savjetovanje u našem uredu ili online.
Import Data
Import Data